Webtvorba Ústí nad Labem|Help - Madurkay Pavel

Webtvorba

Fáze tvorby

Proces tvorby internetové prezentace se skládá z několika základních kroků, které jsou nezbytné pro dobrý konečný efekt.

Prvním krokem je stanovení předmětu komunikace (co chceme příjemcům informace sdělit), požadovaný výsledek a také specifikace cílových osob, pro které je tato komunikace určena. Těmto všem zjištěným informacím je podřízen celkový styl a struktura prezentace.

Následujícím krokem je příprava a konečná tvorba internetových stránek. Konečnou fází by měla být následná kontrola splnění počátečních požadavků a případná úprava stylu či formy.

Statická či dynamická stránka?

Při tvorbě prezentací se používají termíny "statické" a "dynamické" stránky. Jde především o to, zda se informace na stránce budou často obměňovat či zda jde jen o poskytnutí informace o určité firmě, službě nebo akci. Statické stránky jsou takové, které jsou vytvořeny a není předpoklad příliš častých změn v jejich obsahu. Pokud nastane potřeba změn, je nutno znovu přepsat HTML kód a nahrát jej na server. Tento typ stránek se hodí především pro tzv. vizitky. Tedy stránky, jejichž účelem je informování o existenci určité společnosti, zájmové skupiny nebo konkrétní akci.

Oproti nim stojí tzv. dynamické stránky, které využívají např. databáze a jejichž obsah se mění v závislosti na poskytnutých podnětech od uživatelů. Jelikož ke změnám dochází již na straně serveru, který do internetových prohlížečů posílá výslednou strukturu v HTML kódu, nedochází k žádným časovým prodlevám a není ani potřeba žádný speciální program na straně uživatele. Dynamické stránky se používají pro stránky internetového prodeje, diskusní panely, psaní příspěvků a aktualit apod.

Použité technologie a programovací jazyky

V současné době se k tvorbě internetových prezentací používá kódovací jazyk HTML (HyperText Mark up Language) a pro úpravu designu především kaskádové styly CSS (Cascade Style Sheets). Kaskádové styly se vyznačují velkou flexibilitou v použitelnosti. Není proto problémem k jedné internetové prezentaci vytvořit více stylů, z nichž může konečný uživatel internetu vybírat. Příkladem jsou různá barevná rozhraní po registraci uživatele.

Pro dynamické internetové prezentace používáme také programovací jazyk PHP (Hypertext Preprocesor) či JavaScript. Jako databázový systém je volen především tzv. MySQL.

Je pouze na zadavateli projektu, jaký styl prezentace bude zvolen a jaké prvky budou použity.

Ceny

Ceny nejjednodužších statických prezentací o několika stránkách se pohybují v řádu tisíců korun. Záleží samozřejmě na počtu stránek v prezentaci, náročnost grafické tvorby, náročnost psaní textů apod. Ceny dynamických sránek se odvíjejí od náročnosti jejich zpracování. Pokud Vás zajímá případné cenové rozpětí tvorby stránek, jež byste požadovali, kontaktujte nás buď na e-mailu nebo skrze kontaktní formulář.

Slovník pojmů

Pro přesnější pochopení významů některých termínů používaných v internetovém prostředí nahlédněte do vysvětlujícího slovníku.

Datum: 29. 11. 2021 Datum aktualizace: 20. 5. 2014